سه شنبه 4 مهر 1396 - 05 محرم 1439
  کارشناس مسئول دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت
کارشناس مسئول : ریحانه خدایی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی              

  تلفن تماس:  04133379546